2021 Joshua Jiaqi Huang photo

Jiaqi (Joshua) Huang

2021 Joshua Jiaqi Huang photo

Jiaqi (Joshua) Huang

Undergraduate Student
Email: joshuah2000@berkeley.edu

Joshua is an undergraduate in the Bioengineering Dept. He is work with Dr. Ruoshi Yuan on the time-lapse imaging project.